ISO 9001 Belgesi Fiyatlandırma Yapısı

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Belgesi Fiyatlandırma Yapısı

ISO 9001 Belgesi fiyatını belirleyen esas unsur tetkik maliyetleridir. ISQ, tetkik maliyetlerini aşağıda verilen bilgiler ile hesaplar ve denetçi adam/gün birim fiyatı ödemesi ile çarpar. Bu sayede önemli maliyet kalemlerinden birisini tespit eder ve bu maliyete diğer maliyet kalemi olan belge fiyatını ekleyerek iso 9001 belgesi fiyatını ortaya koyar.

Ciddi belgelendirme kuruluşları da aynı hesaplama ile iso 9001 belgesi fiyatını kendi maliyelerine göre hesaplayarak oluştururlar.

Fiyatlardaki farklılıklar belgelendirme kuruluşu maliyet şartlarından kaynaklanır.

Belge Fiyatı için hesaplanması gereken önemli kalem olan tetkik süresi tespitinde aşağıdaki standart kriterler uygulanır.

iso 9001 belgesi fiyatlandırma yapısı içerik-1

1. Tetkik için harcanacak olan zaman,

-Kuruluşların büyüklüğüne ve yerleşim özelliklerine,

-Tetkik tipi ve kapsamına,

-Dış Kaynaklı Proseslere

-Yerleşim özelliklerine,

-Organizasyon yapısının karmaşıklığına bağlıdır.

2.Tetkik için harcanacak zamanların belirlenmesi için başlangıç noktası kuruluşta çalışan sayısıdır.

Kuruluşta çalışan sayısına göre tetkik gün sayısı ve tetkikçi sayısı ISQ Planlama Sorumlusu tarafından belirlenir. Firma birden fazla iş yapabilir veya bir iş içerinde değişik prosesleri sistem içerisine dahil etmeyebilir. Bu durumda firmanın kurmuş ve uyguladığı kapsam dahilinde çalışan kişi sayısı baz alınır. Ancak, kapsam içerisinde bu prosesler veya dış kaynaklı prosesler var ise mutlaka denetim süresi belirlenirken bu prosesler firmanın kendi prosesiymiş gibi dikkate alınır.

Çalışan kişi sayısının tam anlamı, firmada bir anda görülebilecek maksimum kişi sayısıdır. Bu yüzden tetkik zamanı belirlenirken hangi vardiyada en çok kişi görüleceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Etkin çalışan sayısı tetkik sırasında hazır bulunacak kalıcı olmayan çalışanları da kapsar (sezonluk, geçici ve anlaşmalı). Firma ile tetkik zamanında anlaşılması bu yüzden önemlidir. Firmanın yaptığı işin durumuna göre tüm kapsam işlerinin görülmesi açısından sezonun, vardiyanın, ayın ve hatta günün en uygun şekilde seçilmesi gerekir.

Tetkik sırasında görülecek mevsimsel, taşeron, part time işçilerde personel sayısı içerisine dahil edilmelidir. (IAF MD 5 dokümanı)

Çalışma saatlerine bağlı olarak, part-time personel sayısı azaltılabilir veya tam zamanlı personel sayısına eşit olacak bir sayıya dönüştürülebilir. Teknolojinin ve otomasyonun olmamasından dolayı, geçici kalifiyesiz çalışanların sayısında da uygun bir azaltma yapılır. Ayrıca aynı işi yapan personel sayısının büyük bir oran kapsadığı durumlarda da, personel sayısında uygun bir azaltma yapılmalıdır, ör: taşımacılık, iş hattı, bağlantı hatları vb. (IAF MD 5 dokümanı)

Firma ile görüşülerek, firmanın tam kapsamını gösterecek en uygun tetkik zamanı belirlenir.

Ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesi vardiya bazında oluyorsa; her bir vardiyanın tetkik kapsamı, her bir vardiyada yapılan proseslere ve kontrol seviyesine bağlı olarak değişir. Her bir vardiyanın denetlenmemesi için tetkik gün sayısı indirimi Müracaat Formuna kayıt edilir.

Vardiyalı çalışan şirketlerde öncelikle vardiyalı çalışan kişilerin yaptıkları işlerde farklılık olup olmadığı araştırılır. 3 aşamada inceleme yapılır:

• Eğer vardiyada çalışan kişiler arasında yaptıkları işler açısından önemli farklar var ise ve vardiya sayısı 2 ise, bu durumda vardiya farkı gözetmeksizin toplam tüm çalışanların sayısına göre adam/gün sayısı belirlenir.

• Eğer vardiyada çalışan kişiler arasında yaptıkları işler açısından önemli farklar var ise ve vardiya sayısı 2’den fazla ise, bu durumda birbirinden farklı iş yapan vardiyalardaki çalışan sayısı alınır.

• Eğer vardiyada çalışan kişiler arasında yaptıkları işler açısından önemli farklar yok ise, bu durumda vardiya çalışma saatlerine göre sadece tetkik sürecinde görülebilecek çalışan kişi sayısı alınır. Bu hesap şuna göre yapılır:

Vardiyasız çalışan Sayısı + [Vardiyalı çalışan sayısı/(Vardiya Sayısı-1)]

Rapor yazma ve planlama süresi, toplam saha tetkik adam/gün sayısını %80inden aşağıya azaltmamalıdır. Bu durum, ilk, ara ve yeniden belgelendirme tetkiklerinde de aynı şekilde uygulanır. Yalnız burada yer tutan %20’lik kısım tetkik adam/gün sayısında azaltma için bir neden sayılmaz. (IAF MD 5)

3. Operasyon Sorumlusu ve/veya Operasyon Müdürü tarafından kuruluşa ait bilgilerden, gerçekleştirilecek tetkik için gün sayısını azaltacak veya arttıracak faktörler varsa bunlar tespit edilir.

Tetkik süresine ilave veya daha az tetkik zamanı gerektirebilecek olan faktörler aşağıda özetlenmiştir.

3.1. İlave Tetkikçi zamanı gerektirebilecek durumlar:

- Komplike yerleşimler, birden fazla bina, tesis, ayrı bölümlerde işin yürütülmesi vb. ör: Ayrı Tasarım Merkezi varsa

- Kuruluşun bağlamı,

- Kuruluşun dokümantasyonel bilgi yapısı,

- Müşteri Tarafından Oluşturulan Yönetim Sisteminin Tanımlanmış Prosesleri ve Dokümantasyonel bilgisi

- Organizasyon yapısı ve yetkinliği,

- Tercüman gerektiren durumlar,

- İş yerinin çalışan sayısına göre çok büyük olması,

- Yüksek dereceli kanunlar (uzay, nükleer güç vb.),

- Sistemin çok karmaşık prosesler içermesi veya çok fazla sayıda tek prosese sahip olması

- Firmanın aktivitesini onaylamak için geçici sahaları ziyaret etme gerekliliği duyulması

3.2.Tetkikçi zamanının azaltılmasını gerektirebilecek durumlar (ISQ Operasyon Müdürü kontrolünde başka maddelerde eklenebilir):

• Tasarım maddesinin ve / veya diğer standart maddelerin kapsam dışı tutulması

• Düşük riskli proses veya ürüne sahip olması

• Firmanın yönetim sistemi hakkında sistem bilgisi (Ör: ISQ-İntersistem Teknik Belgelendirme tarafından daha önce başka bir standartta belgelendirilmiş olması)

• Çalışan sayısına göre küçük bir alana sahip olması (Sadece ofis işi)

• 2 veya daha fazla yönetim sisteminin entegre tetkiki olması

• Firmanın tetkik hazırlığı (Ör: Herhangi bir 3. taraf tetkike tabi tutulmuş olması veya daha önce belgeli olması)

• Düşük komplekslik seviyesinde aktiviteler

- Tek bir prosese sahip olması (Ör:Sadece servis hizmeti)

- Daha önceki tetkiklere dayalı olarak (iç tetkik ve 3. taraf tetkikleri) tüm vardiyalarda eşit performansın görüldüğünü gösterir uygun kanıtlar

- Aynı işi yapan personel sayısının fazla olması

• Off-site çalışan (ör: satış personeli, sürücüler, servis personeli vb.) personelin olması ve bu kişilerin aktivitelerinin, kayıtların incelenmesi ile tetkik uygunluğuna ulaşılabilir olması

3.3. Tetkik zamanını, zamanın toplam olarak %30’dan fazla azaltılması iyi olmayacaktır.

3.4. Tetkikler 2 aşamalı olarak organize edilir. Aşama 1 tetkiki toplam tetkik süresinin en fazla %30 u kadar olmalıdır. Yalnız Aşama 2 tetkiki, 1 adam/gün’den aşağı olamaz.

3.5. 1 tetkik adam/gün süresi 8 saat’dir. Tetkikin planlanmasında günlük çalışma saat sayısı artırılarak toplam adam/gün sayısında azaltma yapılmamalıdır. (IAF MD 5 dokümanı)

Tetkik süresi içerisinde döküman inceleme, aşama 1 ve aşama 2 tetkikleri süreleri toplamı değerlendirilir.

3.6. Firmaya ait her bir şubenin adam/gün sayısı değerlendirmesi ayrı ayrı yapılır. Bu değerlendirme yapılırken firmanın başvuruda belirttiği her bir sahada yapılan prosesler değerlendirilir

3.7. Gözetim tetkikleri için belgelendirme tetkiki için ayrılan sürenin (aşama 1 ve aşama 2 toplamı) yaklaşık 1/3’ü, yeniden belgelendirme tetkikleri için 2/3’ü ayrılmalıdır. Bu süreleri arttırabilecek veya azaltabilecek faktörler varsa ISQ Operasyon Müdürü tarafından dikkate alınmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

Gözetim ve yeniden belgelendirme tetkiklerinin her birinde, müşterilerin bilgilerinin güncellemesi firmadaki değişiklikler göz önünde bulundurularak yapılır. Burada yapılan incelemeler, adam/gün artırma veya azaltma nedenleri dahil, Müracaat Formuna kaydedilir. (IAF MD 5 Dokümanı)

3.8. Geçici sahalar da tetkik programı içerisinde değerlendirilmesi gereken yerlerdir.

Geçici sahalar büyük proje yönetim sahalarından küçük hizmet sahalarına göre değişiklik gösterebilir. Bu sahaların tetkik gerekliliği ve örneklemenin yapılması, KYS(Kalite Yönetim Sistemi) için ürün veya hizmet kontrolündeki riskinin değerlendirilmesine göre yapılır. Seçilen örnek sahalar firmanın yaptığı tüm hizmet çeşitliliğini içerecek şekilde olmalıdır. Geçici sahaların tetkiki tipik on-site tetkiklerle gerçekleştirilebilir veya aşağıdaki metotlar da on-site tetkikin yerine düşünülebilecek durumlardır:

• Müşteri ile ve/veya onun müşterisi ile yüz yüze veya telekonferans metoduyla görüşmek

• Geçici saha aktiviteleri için doküman inceleme gerçekleştirmek

• Geçici saha(lar) ve yönetim sisteminin tetkikle ilgili diğer bilgileri veya kayıtları içeren elektronik sahalara uzaktan erişim

• Uzaktan tetkiki etkin kılabilecek video, telekonferans ve diğer teknolojileri kullanmak

iso 9001 belgesi fiyatlandırma yapısı içerik-2

4. Risk grubunun Belirlenmesi

4.1 ISO 9001 standardına göre firmaların yaptığı iş bazında EA kodu risk değerlendirilmesi yapılır.

4.2. İş alanlarından, aynı sektörde iş yapan bütün kuruluşlar sürekli aynı seviyede değerlendirilmez. Her bir firma için kompleksliğin değerlendirilmesi ayrı yapılmalıdır. Herhangi bir sektör sürekli aynı kompleksliğe göre değerlendirilmemelidir. Bu yüzden her başvuruda firmanın durumuna göre komplekslik değerlendirmesi yapılır.

5. ISO 9001 standardı için ek kriterler

ISO 9001 tetkiki de iki aşamalı olarak planlanır. Aşama 1 sahada veya ofiste doküman inceleme olarak yapılabilir. EA / NACE kod listesine göre en yüksek riskli ve yüksek riskli kodlarda Aşama 1 tetkiki sahada yapılır. Orta ve düşük riskli kodlarda Aşama 1 tetkiki ofiste doküman inceleme olarak yapılabilir. Orta ve düşük riskli kodlara dahil olan firmalarda gerekli görüldüğü hallerde Aşama 1 firma sahasında yapılabilir. Bunun kararı Baş Tetkikçi veya Operasyon Müdürü tarafından verilir. Ürün ve proses karmaşıklığına, firmanın yapısına ve büyüklüğüne göre tercih kriterleri değişmektedir. Ancak yüksek riskli ve en yüksek riskli gruplarda mutlaka sahada tetkik yapılır.

Sonuç olarak:

Yapılan bu hesaplamalar neticesinde çıkan denetim adam/gün süresi ile denetçiye ödenen adam/gün fiyatı çarpılır. Denetim maliyeti hesaplanır.

Denetim maliyetine son olarak ISQ belge ücreti fiyatı eklenerek iso 9001 belgesi fiyatı ortaya çıkarılır.

Soru: ISO 9001 belgesi fiyatı her firma için neden farklıdır ?

Cevap: ISO 9001 Belgesi her firmanın denetim ve denetçi maliyetleri ve firmanın diğer maliyetlerinin sertifika maliyetine yansıması farklılıklarından ötürü farklı farklıdır.

#ISO 9001, #Kalite Yönetim Sistemi, #ISO 9001 Nedir ?, #ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Fiyatı, #ISO 9001 Belgesi Fiyatlandırma Yapısı, #ISO 9001 Faydaları, #ISO 9001 Eğitimi#ISO 9001 Standardı Gelişimi Nedir ?, #ISO 9001 Çalışan Sayısı Gerekleri, #ISO 9001 Belgesi Başarı Şartları, #ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Geçerlilik Süresi, #ISO 9001 Amacı Nedir ?, #ISO 9001 Temel Prensipleri, #ISO 9001 Belgesi’ nin Etkinliği, #ISO 9001 Belgesi’ nin Vadettikleri, #ISO 9001 ile Bağlantılı Standartlar, #ISO 9001 Belgesi İhalelerde İsteniyor mu ?

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?