ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 İç Denetçi Eğitimi

ISQ, ISO 9001 Belgesi-Kalite Belgesi ve Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereği İç denetim ve iç denetçi eğitimlerinin tamamını ISO 19011 standardı kriterlerince gerçekleştiren eğitim organizasyonları ya da özel eğitimler düzenlemektedir. Bu eğitimler, İç Denetim yapısı, süreci ve sistemi ile ilgili aşağıda belirtilen içeriklerle yapılmaktadır. Eğitim Sonunda gerçekleştirilecek olan sınavda alacağınız geçer başarı puanı ve alacağınız saygın ISQ İç Tetkikçi sertifikamız ile proseslerde etkin rol alabileceksiniz.

ISO 9001 İç Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar kısaca aşağıda belirtilmiştir.

Tetkik (Denetim) Kavramları:

İç Tetkik/Tetik, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili tüm süreçlerde yapılan faaliyetlerin, kayıtlarını ve sonuçlarının planlanan şekilde yürütülüp yürütülmediğini, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygun olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak kontrol edilmesi faaliyetidir.

Tetkik, kuruluşun süreci ve süreçleri, sistem yönetiminin seçilmiş kısımlarının uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir şekilde kriterlerce araştırılması faaliyetlerini kapsar. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar uygunluğunu tespit etmek amacıyla objektif olarak değerlendirilen ve tarafsız- bağımsız yapıda gerçekleştirilen ve dokümante edilmiş bir prosestir.

Yönetim Sistemi İç Tetkiki:

Yönetim Sistemi süreçlerinde elde edilen objektif delillerin incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, politika, el kitabı ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, Plan, Uygulama, Raporlama ve İzleme aşamalarından oluşan kalite yönetim sisteminin kritik bir gereksinimidir.

Yani, yönetim sisteminin gereği olarak tetkik yapmak isteyen bir kuruluş, tetkikler için bir sisteme/kriterlere ihtiyaç duyar. Bu sistem planlama, uygulama, rapor hazırlama, izleme vb. için gerekli prosedürleri dokümante bilgi haline getirir. Bu nedenle ön gereklilik olarak, tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak sürecin işletilmesi için gereklidir.

Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin seçilen yönlerinin amaç, uygulama ve etkinliğinin standart ve süreç kriterlerince sistematik bir şekilde kontrol edilmesidir.

Tetkik sürecinin, planlama ve uygulanma bakımından sistematik olması, ISO 9001 Kalite Politikası’ na da uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği zorunlu gerekliliktir.

Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilmektedir. Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir. Bir tetkik ihtiyaçlara uygunluğu doğrulamak için yapılan kuruluş içi resmi bir faaliyettir. Tetkikler, kuruluş yönetiminin tüm düzeylerine uygulanmalıdır. Ancak tetkik edilen faaliyetten doğrudan sorumlu olan personellerin kendi prosesi ve faaliyetleri ile ilgili tetkik yapmaları uygun değildir.

Tetkikler esnasında pek çok bilgi ve veri elde edilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan verileri kullanabilir buna da OBJEKTİF DELİL denir. Tetkik görevlilerinin kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalara neden olabilir.

Tetkik Uygulama Esasları:

1.Tetkik yazılı prosedürlere göre yapılır.

2.Yönetimin tüm seviyelerinde uygulanır.

3.Gözlemler ve dokümanlar esas alınarak yapılır.

4.Kayıtlar incelenir.

5.Bulgular objektif delillere dayandırılır.

Tetkik Tipleri:

Tetkik Tipleri 2 guruba ayrılır, Bunlar;

A. İç Tetkikler;

1. Taraf tetkiklerdir ki işletmenin kendini tetkik etmesidir.

B. Dış Tetkiklerdir;

2. Taraf tetkik ve 3.Taraf tetkiklerdir.

2.Taraf Tetkik: Kuruluşun tedarikçilerini tetkik etmesi.

3.Taraf Tetkik: Kuruluşun ISQ gibi tarafsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesi.

Tetkike İhtiyaç:

Kalite Yönetim Sistemi Standardının talebi olan planlı tetkikler haricinde, sistemi etkileyen organizasyon ve proses değişiklikleri sonucu dokümante bilgi yapısında kapsamlı bir değişiklik yapıldığında tetkike ihtiyaç vardır.

İç Tetkik Faydaları:

a. Gerçek verilerin elde edilmesini sağlar,

b. Kalite Yönetim Sistemi’ nin gelişmesini sağlar,

c. Yönetim sisteminin uygun ve etkin yapısının ortaya çıkarılmasını sağlar,

d. Kuruluşun amaçlarına ulaşmasına katkı sağlar,

e. Uygunsuzlukların minimize edilmesi, ortadan kaldırılması ve önlenmesi için objektif delil sağlar,

f. Kaliteye ulaşmak için uygun hazırlıkların yapıldığı konusunda güvence sağlar.

g. Ürünlerin kullanıma uygun ve kullanıcı için güvenli olduğu konusunda güvence sağlar.

h. Kanunların ve mevzuatın yerine getirildiği konusunda güvence sağlar.

i. Spesifikasyonlara uygunluğun varlığı konusunda güvence sağlar,

j. Riskleri Değerlendirmesi için katkı sağlar,

k. Dokümante bilgi yeterliliği ve takibi konusunda güvence sağlar.

l. Gelişim/gelişme için imkanların belirlenmesine fayda sağlar,

m. Yönetim sisteminin durumu hakkında önyargılı düşüncelerin ortadan kaldırılmasını sağlar,

n. İletişimi geliştirir,

o. Üst yönetime rapor sağlar.

p. İşleri/Faaliyetleri Doğrulamayı sağlar,

q. Sisteminin etkinliğinin doğrulanmasını sağlar,

r. Tetkik eden ile tetkik edilen için iyi bir eğitim metodudur,

s. Çalışanların uyguladıkları faaliyetlerle ilgili sorumluluklarını geliştirilmesi sağlar,

t. ISO 9001 Belgesi gereklerinden birini yerine getirir.

Etkin Bir Tetkik İçin Temel Şartlar:

1- Üst yönetime destek

2- Eğitimli tetkikçiler

3- Tetkik edilen faaliyetten bağımsız tetkik ekibi

4- İmkanlara, dokümanlara ve personele zamanında ulaşabilme imkânı

5- Yönetimin bütün seviyelerine ulaşabilme.

6- Tanımlanmış tetkik süreci

Tetkik Sıklığının Belirlenmesi Gereklilikleri:

1- Sistem Uygulamaların eski ya da yeni oluşu

2- Bir önceki tetkik sonuçları, bulgular

3- Faaliyetlerin sistemi etkileme derecesi

4- Yönetim talebi

5- Organizasyon yapısı

6- Dokümante Bilgi Değişiklikleri

Katılımcı Profili:

Kuruluş yönetim sistemi yöneticileri, danışmanları, standardı çok iyi bilen personeller ya da standardı bilen herkes

katılabilir.

Sınav:

Eğitim Sonunda Sınav yapılmaktadır. İç tetkik sınavında %70 başarı puanı alınması zorunludur.

Eğitmen:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

3 gün.

Eğitim Yeri:

Şirket Eğitim Salonlarımız ya da Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika:

Eğitim Sonunda sınavı başarı ile geçenlere sertifika verilir.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?