Madde:3-Terimler ve Tanımlar

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

Madde:3-Terimler ve Tanımlar

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Standardı 3. Maddesinde yer alan ve ISO 9000:2015 standardına atıf yapılarak verilen terimler ve tarifler kullanıcıya fayda sağlamak amacı ile verilmeye çalışılmıştır.

iso 9001 standart madde:3 terimler ve tanımlar içerik-1

3.1 KİŞİ VEYA KİŞİLERLE İLGİLİ TERİMLER

Üst Yönetim: Bir kuruluşu en üst düzeyde yöneten ve kontrol eden kişi veya grup.

Kalite Yönetim Sistemi Danışmanı: Kuruluşa kalite yönetim sisteminin gerçekleştirilmesi (3.4.3), tavsiye veya bilgi verilmesi konusunda yardımcı olan kişi.

İlgi: Bir faaliyet, etkinlik veya durumda yer almak

Bağlılık: Ortak hedeflere ulaşma faaliyetlerine katılım ve bunlara katkı.

Yapılandırma Yetkilisi/Yapılandırma Kontrol Yönetimi/Tasarruf Yetkilisi: Yapılandırma konusunda karar verme sorumluluğu ve yetkisi olan kişi veya kişiler grubu.

Anlaşmazlık Çözümleyici: Bir anlaşmazlığı çözmede taraflara yardım etmek için DRP-sağlayıcı tarafından atanan bireysel kişi.

3.2 ORGANİZASYONLA(KURULUŞLA) İLGİLİ TERİMLER

Organizasyon: Görevlerini yerine getirmek için sorumlulukları, yetkileri ve ilişkileri olan kendi işlevleri olan kişi veya insanlar grubu.

Organizasyonun Kapsamı: Bir kuruluşun hedeflerini geliştirme ve gerçekleştirme yaklaşımını etkileyebilecek iç ve dış sorunların birleşimi.

İlgili Taraf/Paydaş: Bir karar veya faaliyetten etkilenebilecek, etkilenebilecek veya etkilenebileceğini algılayabilecek kişi veya kuruluş.

Müşteri: Bu kişi veya kuruluş tarafından amaçlanan veya istenen bir ürün veya bir hizmeti alabilen veya alan kişi veya kuruluş.

Sağlayıcı/Satıcı/Tedarikçi: Bir ürün veya bir hizmet sağlayan kuruluş.

Dış Sağlayıcı/Dış Tedarikçi: Örgütün bir parçası olmayan sağlayıcı.

DRP-Sağlayıcı/Anlaşmazlık Çözüm Süreci Sağlayıcı: Dış anlaşmazlık çözüm sürecini sağlayan ve işleten kişi veya kuruluş.

Komite: Organizasyon (3.2.1) üye kuruluşlardan veya kişilerden oluşur.

Metrolojik Fonksiyon: Ölçüm yönetim sistemini tanımlamak ve uygulamak için idari ve teknik sorumluluk taşıyan fonksiyonel birim

3.3 FAALİYETLE İLGİLİ TERİMLER

Gelişme İyilesme Düzelme İlerleme: Performansı arttırıcı faaliyet.

Sürekli Gelişim: Performansı artırmak için tekrarlayan aktivite.

Yönetim: Bir kuruluşu yönetmek ve kontrol etmek için koordine edilmiş faaliyetler.

Kalite Yönetimi: Kalite ile ilgili yönetim.

Kalite Planlaması: Kalite yönetiminin bir bölümü kalite hedeflerini belirlemeye ve gerekli operasyonel süreçleri belirlemeye ve kalite hedeflerine ulaşmak için ilgili kaynakları belirlemeye odaklanması

Kalite Güvencesi: Kalite gereksinimlerinin yerine getirileceğine dair güven vermeye odaklanan kalite yönetiminin bir bölümü.

Kalite Kontrol: Kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesine odaklanan kalite yönetiminin bir bölümü.

Kalite İyileştirme: Kalite yönetiminin kalite şartlarını yerine getirme yeteneğini arttırmaya odaklanmış bir bölümü.

Konfigürasyon Yönetimi: Yapılandırmayı yönlendirmek ve kontrol etmek için koordine edilmiş faaliyetler.

Değişiklik Kontrolü: Ürün konfigürasyon bilgilerinin resmi onayından sonra çıkışın kontrolü için aktiviteler.

Aktivite: Bir projedeki tanımlanmış en küçük iş nesnesi.

Proje Yönetimi: Bir projenin tüm yönlerinin planlanması, düzenlenmesi, izlenmesi, kontrol edilmesi ve raporlanması ve projeye dahil olan herkesin proje hedeflerine ulaşmak için motivasyonu.

Yapılandırma Nesnesi: Son kullanım işlevini sağlayan bir yapılandırma içindeki nesne.

3.4 SÜREÇLE İLGİLİ TERİMLER

Süreç: Amaçlanan sonucu elde etmek için girdileri kullanan birbiriyle ilişkili veya etkileşimli etkinlikler kümesi.

Proje: Zaman ve maliyet kısıtlamaları dahil olmak üzere belirli şartlara uygun bir hedefe ulaşılması için başlangıç ve bitiş tarihleriyle birlikte koordine ve kontrol edilen faaliyetlerden oluşan benzersiz bir süreç ve kaynaklar

Kalite Yönetim Sisteminin Gerçekleştirilmesi: Bir kalite yönetim sistemi kurma, belgeleme, uygulama, sürdürme ve sürekli iyileştirme süreci.

Yeterlilik Kazanımı: Yeterlilik kazanma süreci.

Prosedür: Bir faaliyet ya da süreci gerçekleştirmenin belirtilen yolu.

Dış Kaynak (Fiil): Bir dış kuruluşun bir kuruluşun işlev veya sürecinin bir bölümünü yürüttüğü bir düzenleme yapmak.

Sözleşme: Bağlayıcı antlaşma.

Tasarım Ve Gelişim: Bir nesne için gereksinimleri bu nesne için daha ayrıntılı gereksinimlere dönüştüren işlemler kümesi.

3.5 SİSTEM İLE İLGİLİ TERİMLER

Sistem: Birbiriyle ilişkili veya etkileşimli öğeler kümesi.

Altyapı: Bir organizasyonun çalışması için gerekli olan tesis, teçhizat ve hizmetlerin sistemi.

Yönetim Sistemi: Politikalar ve hedefler oluşturmak için bir kuruluşun birbiriyle ilişkili veya etkileşimli unsurlarını ve bu hedeflere ulaşmak için süreçleri ayarlamak.

Kalite Yönetim Sistemi: Kalite bakımından bir yönetim sisteminin bir bölümü.

Proseslerin İşletimi İçin Çevre: İşin yapıldığı koşullar kümesi.

Metrolojik Onay: Ölçüm ekipmanının kullanım amacına yönelik şartlara uygun olmasını sağlamak için gerekli işlemlerin yapılması.

Ölçüm Yönetim Sistemi: Metrolojik doğrulama ve ölçüm işlemlerinin kontrolü için gerekli olan birbiriyle ilişkili veya etkileşimli elemanların seti.

Politika: Bir örgütün resmi olarak üst yönetimi tarafından ifade edilen niyetleri ve yönü.

Kalite Politikası: Kalite ile ilgili politika.

Vizyon: Bir örgütün üst yönetim tarafından ifade edilmek istediğinin öznesi.

Misyon: Orgnizasyonun üst yönetim tarafından ifade edildiği şekilde var olma amacı.

Strateji: Uzun vadeli veya genel bir hedefe ulaşmak için yapılan plan.

3.6 GEREKSİNİMLE İLGİLİ TERİMLER

Nesne/Varlık/Madde: Akla gelebilecek veya akla gelebilecek herhangi bir şey.

Kalite: Bir nesnenin bir yapısal özellikleri kümesinin gereksinimleri yerine getirme derecesi

Derece: Aynı işlevsel kullanıma sahip bir nesne için farklı gereksinimlere verilen kategori veya sıralama.

Gereklilik: İma edilen, genellikle ima edilen veya zorunlu olan ihtiyaç veya beklenti.

Kalite Gereksinimi: Kalite ile ilgili gereklilik.

Yasal Gereklilik: Yasama organı tarafından belirlenen zorunlu gereklilik.

Düzenleme Gereksinimi: Yasama organı tarafından zorunlu kılınan bir makam tarafından belirtilen zorunlu şart.

Ürün Konfigürasyon Bilgisi: Gereksinim veya ürün tasarımı, gerçekleştirilmesi, doğrulanması, işletme ve destek için diğer bilgiler.

Uygunsuzluk: Şartın yerine getirilmemesi.

Kusur: Amaçlanan veya belirlenmiş kullanımla ilgili uygunsuzluk.

Uygunluk: Bir şartın yerine getirilmesi.

Kabiliyet: Bir nesnenin bu çıktıya ilişkin gereklilikleri karşılayacak bir çıktı gerçekleştirme kabiliyeti.

İzlenebilirlik: Bir nesnenin tarihini, uygulamasını veya konumunu izleme yeteneği.

Güvenilirlik: Gerekliliğinde ve gerektiğinde gerçekleştirme yeteneği.

Yenilik: Yeni veya değiştirilmiş nesne değeri gerçekleştirme veya yeniden dağıtma.

iso 9001 standart madde:3 terimler ve tanımlar içerik-2

3.7 SONUÇLA İLGİLİ TERİMLER

Amaç: Elde edilecek sonuç.

Kalite Amacı: Kalite ile ilgili amaç.

Başarı: Bir amacın gerçekleştirilmesi.

Sürdürülebilir Başarı: Kuruluşun bir süre zarfında başarısı.

Çıktı: Bir işlemin sonucu.

Ürün: Kuruluş ile müşteri arasında herhangi bir işlem yapılmadan üretilebilecek bir kuruluşun çıktısı.

Hizmet: Kuruluş ile müşteri arasında mutlaka en az bir etkinlik gerçekleştirilmiş bir kuruluşun çıktısı.

Performans: Ölçülebilir sonuç.

Risk: Belirsizliğin etkisi.

Verim: Elde edilen sonuç ile kullanılan kaynaklar arasındaki ilişki.

Etkinlik(Etkin olma durumu): Planlanan faaliyetlerin ne ölçüde gerçekleştirildiği ve planlanan sonuçlara ulaşıldığı durum.

3.8 VERİ, BİLGİ VE BELGE İLE İLGİLİ TERİMLER

Veri: Nesne hakkında gerçekler.

Bilgi: Anlamlı veri.

Nesnel Kanıt: Bir şeyin varlığını veya verimini destekleyen veriler.

Bilgi Sistemi: Bir organizasyonda kullanılan iletişim kanalları ağı.

Belge: Bilgi ve bulunduğu ortam.

Belgelenmiş Bilgi: Bir kuruluş ve üzerinde bulunduğu ortam tarafından kontrol edilmesi ve saklanması gereken bilgiler.

Şartname: Belge Belirtme Gereklilikleri.

Kalite Klavuzu: Kuruluşun kalite yönetim sistemi için şartname.

Kalite Planı: Prosedürlerin şartnamesi ve belirli bir nesneye ne zaman ve kimin tarafından uygulanacağı ile ilgili kaynaklar.

Kayıt: Elde edilen sonuçları belirten veya yapılan faaliyetlerin kanıtını sağlayan belge.

Proje Yönetim Planı: Projenin hedeflerine ulaşmak için neyin gerekli olduğunu belirten belge.

Doğrulama: Objektif kanıtların sağlanması ile, belirtilen şartların yerine getirildiğinin doğrulanması.

Onaylama: Nesnel kanıtların sağlanmasıyla, belirli bir kullanım veya uygulama için şartların yerine getirildiğinin doğrulanması.

Yapılandırma Durumu Muhasebesi: Ürün konfigürasyon bilgilerinin resmen kayıt altına alınması ve raporlanması, önerilen değişikliklerin durumu ve onaylanan değişikliklerin uygulanmasının durumu.

Özel Durum: Kalite planının konusu.

3.9 MÜŞTERİ İLE İLGİLİ TERİMLER

Geri Bildirim: Bir ürüne, bir hizmete veya şikayetlerin ele alınma sürecine ilişkin görüşler, yorumlar ve ilgi beyanları.

Müşteri Memnuniyeti: Müşterinin müşterinin beklentilerinin ne derece yerine getirildiği ile ilgili algısı.

Şikâyet: Bir kuruluşun, ürünüyle veya hizmetiyle veya şikayetlerin işleme sürecinin kendisi ile ilgili memnuniyetsizliğin ifadesi veya karar açıkça veya örtük olarak beklenen durum.

Müşteri Servisi: Bir ürünün veya bir hizmetinkullanım ömrü boyunca organizasyonun müşteriyle etkileşimi.

Müşteri Memnuniyeti Davranış Kuralları: Müşteri memnuniyetini ve ilgili hükümleri amaçlayan, bir kuruluş tarafından davranışına ilişkin müşterilere yapılan sözler.

İhtilaf: Bir şikayetten kaynaklanan uyuşmazlık, bir DRP sağlayıcısına sunulur.

3.10 KARAKTERİSTİK İLE İLGİLİ TERİMLER

Karakteristik: Ayırt edici özellik.

Kalite Karakteristiği: Bir gereklilik ile ilgili bir nesnenin kendine özgü özelliği.

İnsan Faktörü: İncelenen bir nesne üzerinde etkisi olan bir kişinin özelliği.

Yetki: Amaçlanan sonuçlara ulaşmak için bilgi ve becerileri uygulama becerisi.

Metrolojik Karakteristik: Ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek karakteristik.

Yapılandırma: Ürün konfigürasyon bilgisinde tanımlanan bir ürünün veya hizmetin birbiriyle ilişkili fonksiyonel ve fiziksel özellikleri.

Yapılandırma Başlangıcı: Bir ürünün veya hizmetin özelliklerini bir ürünün ya da hizmetin özelliklerini, kullanım ömrü boyunca yapılan faaliyetler için referans teşkil eden bir noktada belirleyen onaylı durum.

3.11 BELİRLEMEYE İLİŞKİN TERİMLER

Belirleme: Bir veya daha fazla özellik ve karakteristik değerlerini bulma aktivitesi.

Gözden Geçirmek: Bir hedefin belirlenmiş hedeflere ulaşılması için uygunluğunun, yeterliliğinin veya etkinliğinin belirlenmesi.

İzleme: Bir sistemin, bir işlemin, bir ürünün, bir hizmetin veya bir faaliyetin durumunu belirlemesi.

Ölçüm: Bir değeri belirlemek için işlem.

Ölçüm Süreci: Bir miktarın değerini belirlemek için yapılan işlemler kümesi.

Ölçüm Cihazı: Bir ölçüm işlemini gerçekleştirmek için gerekli ölçüm cihazı, yazılım, ölçüm standardı, referans malzeme veya yardımcı aparat veya bunların kombinasyonu.

Muayene-Teftiş Belirleme: Belirtilen şartlara uygunluğun belirlenmesi.

Ölçüm Belirleme: Belirli bir kullanım veya uygulama için gerekliliklere göre belirleme.

İlerleme Değerlendirmesi: Projenin başarılması konusunda kaydedilen ilerlemenin değerlendirilmesi hedefleri.

3.12 FAALİYETLER İLE İLGİLİ TERİMLER

Önleyici Faaliyet: Potansiyel bir uygunsuzluk sebebini veya diğer olası istenmeyen durumları ortadan kaldırma eylemi.

Düzeltici Faaliyet: Uygunsuzluğun nedenini ortadan kaldırmak ve tekrarını önlemek için yapılan faaliyet.

Düzeltme: Tespit edilen uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılacaklar.

Gizlilik Derecesi: İlk şartlardan farklı şartlara uygun hale getirmek için uygun olmayan ürün veya hizmetin derecesinin değiştirilmesi

İmtiyaz: Belirtilen şartlara uymayan bir ürün veya hizmet kullanma veya salıverme.

Sapma İzni: Bir ürünün veya hizmetin başlangıçta belirtilen şartlarından ayrılmadan önce ayrılma izni.

Serbest Bırakmak: Bir işlemin bir sonraki aşamasına geçme izni veya bir sonraki işleme.

Yeniden İşleme: Gereksinimlere uygun hale getirmek için uygun olmayan ürün veya hizmet hakkında işlem yapılması.

Tamir Etme: Amaçlanan kullanım için kabul edilebilir kılmak için uygun olmayan bir ürün veya hizmet üzerindeki işlem.

Hurda: Başlangıçta kullanım amacını engellemek için uygun olmayan bir ürün veya hizmet üzerindeki işlem.

3.13 DENETİM İLE İLGİLİ TERİMLER

Denetim: Nesnel kanıt elde etmek için sistematik, bağımsız ve belgelenmiş bir süreç ve denetim kriterlerinin ne kadarının yerine getirileceğini belirlemek için nesnel olarak değerlendirme.

Entegre Denetim: İki veya daha fazla yönetim sisteminde tek bir denetleyicide birlikte gerçekleştirilen denetim.

Ortak Denetim: İki veya daha fazla denetim kuruluşu tarafından tek denetlemede gerçekleştirilen denetim.

Denetim Programı: Belirli bir zaman dilimi için planlanmış ve belirli bir amaca yönelik bir veya daha fazla denetim seti.

Denetim Kapsamı: Denetimin kapsamı ve sınırları.

Denetim Planı: Bir denetim faaliyetlerinin ve düzenlemelerinin açıklaması.

Denetim Kriterleri: Hedef kanıtların karşılaştırılmasında referans olarak kullanılan politikalar seti, prosedürler veya şartlar.

Denetim Kanıtı: Denetim kriterleri ile ilgili ve doğrulanabilir kayıtlar, gerçek beyanları veya diğer bilgiler.

Denetim Bulguları: Toplanan denetim kanıtlarının denetim kriterlerine göre değerlendirilmesinin sonuçları.

Denetim Sonucu: Denetim hedefleri ve tüm denetim bulguları dikkate alındıktan sonra denetimin sonucu.

Denetim Müşterisi: Kuruluş veya denetim isteyen kişi.

Denetlenen: Denetlenen kuruluş.

Rehber(Personel): denetçi tarafından denetim ekibine yardımcı olmak üzere tayin edilen kişi.

Denetim Ekibi: Teknik uzmanlar tarafından ihtiyaç duyulması halinde desteklenen bir ya da daha fazla kişi.

Denetçi: Denetim yapan kişi.

Teknik Uzman: Denetim ekibine özel bilgi veya uzmanlık sağlayan kişi.

Gözlemci: Denetim ekibine eşlik eden, ancak denetçi olarak bulunmayan kişi.

#Madde:1-Kapsam, #Madde:2-Atıf Yapılan Standartlar, #Madde:3-Terimler ve Tanımlar, #Madde:4-Kuruluşun Bağlamı, #Madde:5-Liderlik, #Madde:6-Planlama, #Madde:7-Destek, #Madde:8-Operasyon, #Madde:9-Performans Değerlendirme, #Madde:10-Sürekli İyileştirme

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?